info[at]pcconsultant.nl +31 6 3562 16 83

Artikel 1 - Algemeen
1.1. Bij twijfel over de interpretatie van onderstaande dient dit kenbaar te worden gemaakt aan PCConsultant.nl alvorens een overeenkomst wordt gesloten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PCConsultant.nl en opdrachtgevers.

Artikel 2 - Offertes
2.1. Offertes van PCConsultant.nl hebben een geldigheid van gedurende 2 weken na afgifte. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2.2. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3. Bij de samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor PCConsultant.nl tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 - Technische eisen & documentatie
3.1. PCConsultant.nl is er niet verantwoordelijk voor dat de programmatuur voldoet aan enige technische eisen, normen en/of voorschriften en/of standaarden zoals bijvoorbeeld W3C standaarden, search engine optimized url's, etc. tenzij anders overeengekomen.
3.2. Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld.
3.3. PCConsultant.nl is niet verantwoordelijk voor documentatie ten behoeve van het gebruik van de te leveren of geleverde zaken tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 - Garantie
4.1. PCConsultant.nl staat garant voor dagelijkse backups van programmatuur in ontwikkeling op eigen servers.
4.2. PCConsultant.nl staat garant dat programmatuur zal voldoen aan de vooraf schriftelijk vastgelegde eisen

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1. PCConsultant.nl is niet aansprakelijk voor verlies of schade van, aan of door programmatuur danwel door verrichte arbeid wanneer is overeengekomen dat de ontwikkeling van het product plaatsvindt op servers van derden.
5.2. Na in gebruikname van programmatuur en / of systemen en / of geleverde diensten door PCConsultant.nl draagt de opdrachtgever zelf de verantwoording hiervoor.
5.3. Indien de opdrachtgevende partij bewust schade aanricht aan programmatuur danwel producten van derden danwel servers of enig ander in relatie tot PCConsultant.nl zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.
5.4. PCConsultant.nl zal niet aanpsrakelijk zijn voor verlies of schade door overmacht of vertraging in de oplevering van de programmatuur danwel in de uitvoering van overeengekomen diensten.
5.5. PCConsultant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaan is die groter is dan de laatst betaalde factuur

Artikel 6 - Geheimhouding
6.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
6.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 7 - Betaling
7.1. PCConsultant.nl hanteert een aanbetaling van 25% over het geoffreerde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
7.2. PCConsultant.nl hanteert een betalingstermijn van 14 werkdagen na oplevering van de programmatuur of geleverde werkzaamheden, tenzijn anders overeengekomen.
7.3. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen aan PCConsultant.nl, dan komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever/licentienemer. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd als buiten- gerechtelijke incassokosten 10% van de openstaande som. Indien PCConsultant.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van PCConsultant.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens PCConsultant.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 - Overmacht
Onder overmacht voor PCConsultant.nl wordt tevens begrepen arbeidsongeschiktheid of verhindering van een van haar medewerkers danwel veroorzaakte schade door derden aan programmatuur en / of servers van PCConsultant.nl.

Artikel 9 - Rechten en verplichtingen
9.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met PCConsultant.nl zonder schriftelijke toestemming van PCConsultant.nl aan derden over te dragen.
9.2. De opdrachtgever is verplicht om PCConsultant.nl in staat te stellen om problemen omtrent de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PCConsultant.nl op te lossen. In ieder ander geval behoudt PCConsultant.nl het recht op de overeengekomen vergoeding voor haar geleverde programmatuur danwel diensten.
9.3. PCConsultant.nl behoudt zich het recht om de opdrachtgever te herinneren aan openstaande facturen via de bij PCConsultant.nl kenbaar gemaakte communicatiemogelijkheden.

Artikel 11 -Softwarelicentie
Na het verstrekken van een maatwerk opdracht krijgt de opdrachtgever automatisch een software licentie voor onbepaalde tijd.

Artikel 12 -Auteursrechten
12.1. De auteursrechten op de software berust bij de marker van de software.
12.1. De auteursrechten op de software kunnen enkel worden overgedragen door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 - Onderhoudscontracten
13.1. Bij vroegtijdige contractbreuk door de afnemende partij dient een afkoopsom betaald te worden die gelijk is aan 80% van het resterende totaalbedrag. PCConsultant.nl heeft het recht deze in 1 keer te incasseren
13.2. Bij misbruik van onze services en diensten heeft PCConsultant.nl het recht het contract per direct te verbreken zonder enige financiële verplichting naar de andere partij.

Artikel 14 - Annulering overeenkomst
14.1. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst met PCConsultant.nl tussentijds opzegt, zal opdrachtgever niettemin de overeengekomen vergoeding verschuldigd blijven.
14.2. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PCConsultant.nl bevoegd de opdracht te annuleren. In dat geval is opdrachtgever de helft van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 15 - Geschillen
15.1. De opdrachtgever dient alvorens een overeenkomst wordt gesloten de doorverkoop van programmatuur welke door PCConsultant.nl is ontwikkeld kenbaar te maken aan PCConsultant.nl
15.2. Wanneer programmatuur wordt doorverkocht aan derden zonder dat PCConsultant.nl daarvan vooraf op de hoogte is gesteld heeft PCConsultant.nl het recht een vergoeding te eisen in valuta welke redelijkerwijs in verhouding staat met de opbrengst hiervan.
15.3. PCConsultant.nl behoudt zich het recht om de door haar ontwikkelde programmatuur danwel geleverde diensten in een overeenkomst te repliceren en toe te passen voor commerciele doeleinden tenzij anders overeengekomen.
15.4. Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 - Wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige transactie.